Full Publication (in time order)

(Back to my homepage)

† denotes equal contribution
2023
 • Learning Vector-Quantized Item Representation for Transferable Sequential Recommenders.

  Yupeng Hou, Zhankui He, Julian McAuley, Wayne Xin Zhao.

  TheWebConf 2023. [paper] [bib]


  @inproceedings{hou2023vqrec,
   author = {Yupeng Hou and Zhankui He and Julian McAuley and Wayne Xin Zhao},
   title = {Learning Vector-Quantized Item Representation for Transferable Sequential Recommenders},
   booktitle={{TheWebConf}},
   year = {2023}
  }
            

2022
 • Recent Advances in RecBole: Extensions with more Practical Considerations.

  Lanling Xu†, Zhen Tian†, Gaowei Zhang, Lei Wang, Junjie Zhang, Bowen Zheng, Yifan Li, Yupeng Hou, Xingyu Pan, Yushuo Chen, Wayne Xin Zhao, Xu Chen, Ji-Rong Wen.

  preprint, arXiv 2211.15148. [paper] [bib]


  @article{xu2022advrecbole,
   author={Xu, Lanling and Tian, Zhen and Zhang, Gaowei and Wang, Lei and Zhang, Junjie and Zheng, Bowen and Li, Yifan and Hou, Yupeng and Pan, Xingyu and Chen, Yushuo and others},
   title = {Recent Advances in RecBole: Extensions with more Practical Considerations},
   journal={arXiv preprint arXiv:2211.15148},
   year = {2022}
  }
            

 • Privacy-Preserved Neural Graph Similarity Learning.

  Yupeng Hou, Wayne Xin Zhao, Yaliang Li, Ji-Rong Wen.

  ICDM 2022. [paper] [code] [bib]


  @inproceedings{hou2022ppgm,
   author = {Yupeng Hou and Wayne Xin Zhao and Yaliang Li and Ji-Rong Wen},
   title = {Privacy-Preserved Neural Graph Similarity Learning},
   booktitle = {{ICDM}},
   year = {2022}
  }
            

 • ID-Agnostic User Behavior Pre-training for Sequential Recommendation.

  Shanlei Mu, Yupeng Hou, Wayne Xin Zhao, Yaliang Li, Bolin Ding.

  CCIR 2022. [paper] [bib] Best Paper Runner-up.


  @inproceedings{mu2022ida,
   title={ID-Agnostic User Behavior Pre-training for Sequential Recommendation},
   author={Shanlei Mu and Yupeng Hou and Wayne Xin Zhao and Yaliang Li and Bolin Ding},
   booktitle={{CCIR}},
   year={2022}
  }
            

 • RecBole 2.0: Towards a More Up-to-Date Recommendation Library.

  Wayne Xin Zhao, Yupeng Hou†, Xingyu Pan†, Chen Yang, Zeyu Zhang, Zihan Lin, Jingsen Zhang, Shuqing Bian, Jiakai Tang, Wenqi Sun, Yushuo Chen, Lanling Xu, Gaowei Zhang, Zhen Tian, Changxin Tian, Shanlei Mu, Xinyan Fan, Xu Chen, Ji-Rong Wen.

  CIKM 2022, Resource Track. [paper] [GitHub] [poster] [slides] [bib] Best Resource Paper Runner-up.


  @inproceedings{zhao2022recbole2,
   title={RecBole 2.0: Towards a More Up-to-Date Recommendation Library},
   author={Wayne Xin Zhao and Yupeng Hou and Xingyu Pan and Chen Yang and Zeyu Zhang and Zihan Lin and Jingsen Zhang and Shuqing Bian and Jiakai Tang and Wenqi Sun and Yushuo Chen and Lanling Xu and Gaowei Zhang and Zhen Tian and Changxin Tian and Shanlei Mu and Xinyan Fan and Xu Chen and Ji-Rong Wen},
   booktitle={{CIKM}},
   year={2022}
  }
            

 • Modeling Two-Way Selection Preference for Person-Job Fit.

  Chen Yang, Yupeng Hou, Yang Song, Tao Zhang, Ji-Rong Wen, Wayne Xin Zhao.

  RecSys 2022. [paper] [code] [bib] Best Student Paper Runner-up.


  @inproceedings{yang2022dpgnn,
   author = {Chen Yang and Yupeng Hou and Yang Song and Tao Zhang and Ji-Rong Wen and Wayne Xin Zhao},
   title = {Modeling Two-Way Selection Preference for Person-Job Fit},
   booktitle = {{RecSys}},
   year = {2022}
  }
            

 • Towards Universal Sequence Representation Learning for Recommender Systems.

  Yupeng Hou†, Shanlei Mu†, Wayne Xin Zhao, Yaliang Li, Bolin Ding, Ji-Rong Wen.

  KDD 2022. [paper] [code] [poster] [slides] [bib]


  @inproceedings{hou2022unisrec,
   author = {Yupeng Hou and Shanlei Mu and Wayne Xin Zhao and Yaliang Li and Bolin Ding and Ji-Rong Wen},
   title = {Towards Universal Sequence Representation Learning for Recommender Systems},
   booktitle = {{KDD}},
   year = {2022}
  }
            

 • CORE: Simple and Effective Session-based Recommendation within Consistent Representation Space.

  Yupeng Hou, Binbin Hu, Zhiqiang Zhang, Wayne Xin Zhao.

  SIGIR 2022, Short Paper. [paper] [code] [poster] [slides] [bib]


  @inproceedings{hou2022core,
   author = {Yupeng Hou and Binbin Hu and Zhiqiang Zhang and Wayne Xin Zhao},
   title = {CORE: Simple and Effective Session-based Recommendation within Consistent Representation Space},
   booktitle = {{SIGIR}},
   year = {2022}
  }
            

 • Leveraging Search History for Improving Person-Job Fit.

  Yupeng Hou, Xingyu Pan, Wayne Xin Zhao, Shuqing Bian, Yang Song, Tao Zhang, Ji-Rong Wen.

  DASFAA 2022. [paper] [code] [slides] [bib]


  @inproceedings{hou2022shpjf,
   author = {Yupeng Hou and Xingyu Pan and Wayne Xin Zhao and Shuqing Bian and Yang Song and Tao Zhang and Ji-Rong Wen},
   title = {Leveraging Search History for Improving Person-Job Fit},
   booktitle = {{DASFAA}},
   year = {2022}
  }
            

 • Improving Graph Collaborative Filtering with Neighborhood-enriched Contrastive Learning.

  Zihan Lin†, Changxin Tian†, Yupeng Hou†, Wayne Xin Zhao.

  TheWebConf 2022. [paper] [code] [bib]


  @inproceedings{lin2022ncl,
   author={Zihan Lin and Changxin Tian and Yupeng Hou and Wayne Xin Zhao},
   title={Improving Graph Collaborative Filtering with Neighborhood-enriched Contrastive Learning},
   booktitle={{TheWebConf}},
   year={2022},
  }
            

 • Neural Graph Matching for Pre-training Graph Neural Networks.

  Yupeng Hou, Binbin Hu, Wayne Xin Zhao, Zhiqiang Zhang, Jun Zhou, Ji-Rong Wen.

  SDM 2022. [paper] [appendix] [code] [slides] [bib]


  @inproceedings{hou2022gmpt,
   author = {Yupeng Hou and Binbin Hu and Wayne Xin Zhao and Zhiqiang Zhang and Jun Zhou and Ji-Rong Wen},
   title = {Neural Graph Matching for Pre-training Graph Neural Networks},
   booktitle = {{SDM}},
   year = {2022}
  }
            

2021
 • RecBole: Towards a Unified, Comprehensive and Efficient Framework for Recommendation Algorithms.

  Wayne Xin Zhao, Shanlei Mu†, Yupeng Hou†, Zihan Lin, Kaiyuan Li, Yushuo Chen, Yujie Lu, Hui Wang, Changxin Tian, Xingyu Pan, Yingqian Min, Zhichao Feng, Xinyan Fan, Xu Chen, Pengfei Wang, Wendi Ji, Yaliang Li, Xiaoling Wang, Ji-Rong Wen.

  CIKM 2021, Resource Track. [paper] [website] [GitHub] [datasets] [bib]


  @inproceedings{zhao2021recbole,
   author = {Zhao, Wayne Xin and Mu, Shanlei and Hou, Yupeng and Lin, Zihan and Chen, Yushuo and Pan, Xingyu and Li, Kaiyuan and Lu, Yujie and Wang, Hui and Tian, Changxin and Min, Yingqian and Feng, Zhichao and Fan, Xinyan and Chen, Xu and Wang, Pengfei and Ji, Wendi and Li, Yaliang and Wang, Xiaoling and Wen, Ji-Rong},
   title = {RecBole: Towards a Unified, Comprehensive and Efficient Framework for Recommendation Algorithms},
   year = {2021},
   booktitle = {{CIKM}},
  }
            

2020
 • Learning to Match Jobs with Resumes from Sparse Interaction Data using Multi-View Co-Teaching Network.

  Shuqing Bian, Xu Chen, Wayne Xin Zhao, Kun Zhou, Yupeng Hou, Yang Song, Tao Zhang, Ji-Rong Wen.

  CIKM 2020. [pdf] [bib]


  @inproceedings{bian2020learning,
   title={Learning to Match Jobs with Resumes from Sparse Interaction Data using Multi-View Co-Teaching Network},
   author={Bian, Shuqing and Chen, Xu and Zhao, Wayne Xin and Zhou, Kun and Hou, Yupeng and Song, Yang and Zhang, Tao and Wen, Ji-Rong},
   booktitle={{CIKM}},
   year={2020}
  }
            

 • Learning Semantic Representations from Directed Social Links to Tag Microblog Users at Scale.

  Wayne Xin Zhao, Yupeng Hou†, Junhua Chen†, Jonathan Zhu, Jing Yin, Hanting Su, Ji-Rong Wen.

  TOIS 2020. [pdf] [dataset] [bib]


  @article{zhao2020learning,
   author = {Zhao, Wayne Xin and Hou, Yupeng and Chen, Junhua and Zhu, Jonathan J. H. and Yin, Eddy Jing and Su, Hanting and Wen, Ji-Rong},
   title = {Learning Semantic Representations from Directed Social Links to Tag Microblog Users at Scale},
   year = {2020},
   journal = {ACM Trans. Inf. Syst.},
  }